Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Norsk akuttmedisinsk studentforum

Vedtatt på generalforsamling den 10.03.24

 

§0 Innholdsfortegnelse

§1 Navn

§2 Hjemsted

§3 Formål

§4 Dokumenter

§5 Medlemmer

§6 Generalforsamling

§7 Styret

§8 Økonomi

§9 Øvrige bestemmelser

 

§1 Navn

Organisasjonens navn er Norsk akuttmedisinsk studentforum. Forkortelsen NAMS kan brukes. Navnet brukes også i forbindelse med arrangement og møter som avholdes i regi av organisasjonen.

 

§2 Hjemsted

Forbundet er hjemmehørende i Norge og har tilgjengelige kontakter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Forbundet har ingen egen postadresse. Kontakt gjøres via elektroniske forbindelser.

 

§3 Formål

Foreningen har til formål å forvalte samarbeid mellom studentorganisasjonene BAMS, TAMS, TrAMS og OAMS. Foreningen har og som formål å forvalte organisasjonenes felles interesser og økonomi for å gjennomføre årlig samling. Foreningen er en ideell organisasjon basert på frivillighet. Foreningen skal bidra til å fremme akuttmedisinsk kunnskap og ferdigheter gjennom å styrke samarbeidet mellom de ulike medlemsforeningene.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter

 • Arrangere årlig samling (NAMS)

 • Dele erfaring og kunnskap på tvers av organisasjoner

 

§4 Dokumenter

Felles dokumenter skal lagres elektronisk på en plattform som er tilgjengelig for de respektive foreningenes representanter til enhver tid.

 

§4.1 Vedtekter

Vedtektene kan endres på generalforsamling og skal ellers i året foreligge i et ikke-redigerbart format.

 

§5 Medlemmer

Medlemsforeningene er:

 • Bergen akuttmedisinske studentforening

 • Oslo akuttmedisinske studentforening

 • Tromsø akuttmedisinske studentforening

Trondheim akuttmedisinske studentforening

De har likt ansvar og like rettigheter. Nye medlemmer må godkjennes på generalforsamling av et enstemmig forbund. Det er fri utmeldelse.

 

§5.1 Medlemskontingent

Årlig medlemskontingent per forening er 500kr og skal overføres driftskonto i Januar hvert kalenderår.

 

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes som et eget møte i løpet av de årlige

NAMS-arrangementene. Det er styrets ansvar at generalforsamlingen blir holdt og at det blir satt av nok tid til gjennomføring. Hvis det ikke blir avholdt NAMS-arrangement skal generalforsamlingen likevel avholdes hvert år. Alle medlemsforeningene skal være til stede, og styret kan ikke møte alene.

 

§6.1 Innkalling

Innkalling skal foreligge minimum 2 uker før møtet og skal inneholde saksliste, regnskap for arrangementskonto og budsjettforslag for driftskonto.

 

§6.2 Ekstraordinær generalforsamling

Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvis et enstemmig styre ønsker det etter samråd med respektive foreninger. Det skal tilstrebes å holde slike forsamlinger når resten av foreningsstyrene også er tilstede ved lignende nasjonale møteplasser.

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes av styret alene, hvis alle medlemmene godkjenner det, men de skal møtes fysisk.

 

§6.3 Møte- tale-, forslags-, og stemmerett

Medlemmer av medlemsforeningene har møte- og talerett. Styret kan innvilge møterett til inviterte gjester, talerett må da avklares ifm. Invitasjonen og forsamlingen skal opplyses om hvem som er til stede. Medlemsforeningene har lik forslags- og stemmerett.

Medlemsforeningen har en (1) stemme pr. forening under generalforsamlingen.

Foreningens styrerepresentant skal stemme på vegne av sin respektive forenings ønske. En medlemsforening kan legge ned veto. Forbundet skal være enstemmig for å gjøre vedtak.

Man kan ikke stemme anonymt.

 

§6.4 Innhold

 • Godkjenning av innkalling

 • Vertskaps-foreningen plikter å oppnevne møteleder og referent.

 • Det skal fremlegges en årsrapport

 • Godkjenning av fjorårets regnskap og balanse for driftskonto

 • Godkjenning av budsjettforslag for driftskonto

 • Godkjenning av årets regnskap for arrangementskonto

 • Presentasjon representanter

 • Øvrige saker

 

§7 Styret

Styret i forbundet består av én representant fra hver av medlemsforeningene. Medlemsforeningene har selv ansvar for delegering av oppgaven. Styremedlemmene har lik stemme-, tale- og forslagsrett. Det er ikke fastsatt administrative roller ved vervene.

Styremedlemmer kan utnevne egne personer for å arbeide med saker på vegne av forbundet i samråd med resten av styret. Vertsbyens representant er ansvarlig for forbundets økonomiske drift.

I tillegg til de ordinære styremedlemmene vil foreningen som avholder det kommende NAMS-arrangementet kunne stille med en ekstra representant til styregruppen som er

styrets kontaktperson jf. det kommende arrangementet. Vedkommende har ikke stemmerett i saker som vedgår forbudet.

 

§8 Økonomi

Forbundet disponerer to bankkonti; en (1) driftskonto og en (1) arrangementskonto. Det føres regnskap og utarbeides budsjett for driftskonto.

Overskudd inntil 20 000kr overføres til arrangementskonto etter avsluttet

NAMS-arrangement. Resterende overskudd overføres til byen som har arrangert NAMS-arrangement det aktuelle året.

 

§9 Øvrige bestemmelser

NAMS deler ikke ut attester for deltagelse på arrangement eller for verv i organisasjonen.